RING:
+45 70 20 19 66

HANDELSBETINGELSER
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR GOBO A/S.
Gældende fra den 25. september 2013


Lovgrundlag for salget.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder alle tilbud, salg, leveringer og ydelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og Gobo & Highlight A/S i det enkelte tilfælde. Betingelserne er udtryk for præciseringer og ændringer til gældende lovgivning, herunder specielt købeloven. Vedrørende forhold der ikke er reguleret i nedennævnte betingelser, finder den til enhver tid gældende lovgivning anvendelse.

Tilbud m.v.

Medmindre anden aftale er indgået, skal alle tilbud accepteres af kunden uden ugrundet ophold for at være bindende for Gobo A/S .

Priser.

Alle priser er excl. fragt, emballage og merværdiafgift. Gobo A/S tager forbehold om at regulere opgivne priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, import-told og lignende, som har virkning efter ordrebekræftelse.

Levering.

Levering sker CPT fra Gobo & Highlight A/S’s lager, således at risikoen overgår til kunden ved overgivelse til selvstændig fragtfører eller lignende. Forsendelse af varerne sker for købernes regning og risiko. Ved dellevering forbeholdes ret til delfakturering. I mangel af anden aftale, fremsendes varer af Gobo A/S på den efter Gobo A/S' opfattelse mest hensigtsmæssige måde. Gobo & Highlight A/S har intet ansvar for eventuelle fragtdifferencer.

Leveringstider.

Leveringstider opgives efter bedste skøn, og Gobo er ikke ansvarlig for overskridelse af leveringstider, med mindre det er konkret garanteret.

Leveringshindringer.

Såfremt opfyldelsen af Gobo & Highlight A/S' leveringsforpligtelser forhindres eller væsentligt vanskeliggøres af årsager, der kan betegnes som force majeure, bortfalder Gobo A/S' forpligtelser, så længe hindringen består. Gobo & Highlight A/S er kun ansvarlig herfor, såfremt det godtgøres, at der er udvist fejl eller forsømmelser fra Gobo & Highlight A/S side.

Betalingsbetingelser.

Forfaldstiden fremgår af den af Gobo & Highlight A/S udstedte faktura. Såfremt betalingen foretages efter forfaldstidspunktet, beregnes rente med 9 % p.a. fra forfaldsdato til betaling finder sted. Rentenotagebyr kr. 50,00 tilskrives ved renteberegning. Såfremt der er tale om løbende leverancer, er Gobo A/S ikke forpligtet til at foretage yderligere levering, før
forfaldne købesummer er betalt.
Reklamation over andre leverancer berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen for allerede foretagne leverancer, således at købers tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som en misligholdelse.


Ansvar for mangler.

Gobo A/S hæfter ikke for, at produktet opfylder købers behov med mindre dette er konkret garanteret. Såfremt et produkt er behæftet med en væsentlig mangel, der ikke kan afhjælpes, er køber berettiget til at hæve købet og fordre købesummen tilbagebetalt. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Gobo A/S. Køber har pligt til at undersøge varen ved dennes modtagelse. Herefter anses reklamationer kun for rettidige, såfremt de skriftligt er fremsendt til Gobo A/S senest 8 dage efter varens modtagelse med angivelse af de konstaterede mangler. Denne bestemmelse om reklamation gælder ikke forbrugerkøb. Producentens efterfølgende ændring eller opdatering af software, specifikationer o. lign. kan ikke påberåbes af køber som en mangel. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Kataloger, brochurer m.v.

De i kataloger anførte illustrationer, angivelser af mål, angivelser af vægte el.lign. er uden forbindende, og Gobo A/S forbeholder sig ret til ændring i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. De af Gobo A/S fremsendte specifikationer, tilbud, ordrebekræftelser o. lign. må ikke uden Gobo A/S' samtykke kopieres og anvendes overfor tredjemand.

Returnering af varer.

Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale.
For varer der modtages retur senere end 5 arbejdsdage efter modtagelsen opkræves et gebyr på 15% af varens pris.
Lyskilder samt varer der er hjemkøbt, afklippet eller fremstillet specielt på bestilling af køber tages ikke retur, medmindre køber kan dokumentere, at de er behæftet med en væsentlig mangel.

Produktansvar.

Gobo A/S er kun ansvarlig for personskade og tingsskade, såfremt det bevises, at fejlen skyldes fejl eller forsømmelse på Gobo A/S’s side. Ansvaret for tingskade begrænses imidlertid økonomisk til kr. 10 mio. Gobo & Highlight A/S er ikke ansvarlig for tingskade som indtræder, mens materialet er i køberens besiddelse, eller for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller for skade på ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materialet forårsager. Gobo A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Gobo A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som Gobo A/S' ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. Disse begrænsninger i Gobo A/S' ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Gobo A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade som påstås forårsaget af Gobo A/S' varer.

Lovvalg og værneting.

Enhver tvist mellem parterne i anledning af leverancer omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret og med Københavns byret som aftalt værneting.

 

 

Top