Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 
FOR Gobo A/S
 
Gældende fra den 18. november 2019
 
1. Lovgrundlag for salget.
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder alle tilbud, salg, leveringer og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og Gobo A/S i det enkelte tilfælde. Betingelserne er udtryk for præciseringer og ændringer til gældende lovgivning, herunder specielt købeloven. Vedrørende forhold, der ikke er reguleret i nedennævnte betingelser, finder den til enhver tid gældende lovgivning anvendelse.
 
2. Tilbud m.v.
Medmindre anden aftale er indgået, skal alle tilbud accepteres af kunden uden ugrundet ophold for at være bindende for Gobo A/S.
 
3. Priser.
Alle priser er eksklusive; fragt, eksportomkostninger, vareforsikring, emballage og merværdiafgift. 
 
4. Afsendelse.
I mangel af anden aftale, fremsendes varen af Gobo A/S på den efter Gobo A/S' opfattelse mest hensigtsmæssige måde. Gobo A/S sørger for eksport af varen og arrangerer og betaler for transport og forsikring af varen til det aftalte bestemmelsessted, som udlæg for kunden. De udlagte omkostninger opkræves efterfølgende ved faktura til kunden. 
 
5. Import, told m.v. 
Kunden må selv og på egen risiko og for egen regning skaffe enhver import licens eller anden offentlig tilladelse og opfylde alle toldforskrifter, herunder selv stå for toldbehandling med henblik på import af varen. Kunden må afholde eventuelle omkostninger, der påføres Gobo A/S som følge af den forsinkelse, der kan være en følge af vanskelighederne ved fortoldning og import af varen. Der henvises i øvrigt til klausul 9. 
Gobo A/S skal, når det er påkrævet af kunden, give kunden den nødvendige dokumentation og information, som kunden skal bruge for at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for kunden til at opfylde sine forpligtelser for import, told m.v., der følger af denne klausul 5. Det er kundens ansvar at påkræve den nødvendige dokumentation i tide fra Gobo A/S.  
 
 
6. Risikoens overgang.
Gobo A/S bærer som udgangspunkt enhver risiko for varens undergang eller beskadigelse, indtil levering i overensstemmelse med klausul 7. 
Ved leveringshindringer, der skyldes kundens manglende opfyldelse af klausul 5, bærer kunden enhver risiko for varens undergang eller beskadigelse, så længe leveringshindringen pågår. Eks. i den periode, hvor varen tilbageholdes eller må oplagres som følge af, at kunden ikke har præsenteret korrekt dokumentationen for varens toldklarering eller importklarering til de relevante parter, herunder myndigheder.   
 
7. Levering.
Levering sker fra Gobo A/S’ lager, eller direkte fra Gobo A/S’ leverandør, til det aftalte bestemmelsessted, således at levering og risikoovergang finder sted, når varen stilles til kundens disposition, aflæsset på det angivne bestemmelsessted. Ved dellevering forbeholdes ret til delfakturering. Kunden er forpligtet til at modtage levering, herunder dellevering, på det aftalte bestemmelsessted og til rette tid. Såfremt kunden påfører Gobo A/S omkostninger ved ikke at tage levering af varen, er kunden forpligtet til at skadesløsholde Gobo A/S for sådanne omkostninger.
 
8. Leveringstider.
Leveringstider opgives efter bedste skøn, og Gobo A/S er ikke ansvarlig for overskridelse af leveringstider, medmindre det er konkret garanteret.
 
9. Leveringshindringer.
Såfremt opfyldelsen af Gobo A/S' leveringsforpligtelser forhindres eller væsentligt vanskeliggøres af årsager, der ikke skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Gobo A/S, bortfalder Gobo A/S' forpligtelser, så længe hindringen består, ligesom Gobo A/S ikke er erstatningsansvarlig overfor kunden, for tab, som kunden måtte lide, som følge af leveringshindringen. 
 
10. Betalingsbetingelser.
Forfaldstiden fremgår af den af Gobo A/S udstedte faktura. Såfremt betalingen foretages efter forfaldstidspunktet, beregnes rente med 9 % p.a. fra forfaldsdato til betaling finder sted. Rentenotagebyr kr. 50,00 tilskrives ved renteberegning. Såfremt der er tale om løbende leverancer, er Gobo A/S ikke forpligtet til at foretage yderligere levering, før forfaldne købesummer er betalt. Reklamation over andre leverancer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalingen for allerede foretagne leverancer, således at kundens tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som en misligholdelse.
 
11. Undersøgelsespligt og reklamation i forhold til transportskade og manko.
Kunden er ved modtagelse af varen forpligtet til at foretage en undersøgelse af, om varen er beskadiget, eller om der er en manko. 
Såfremt varen modtages med en synlig beskadigelse eller manko, er kunden forpligtet til at foretage en begrundet anmærkning herom i fragtbrevet. Anmærkningen skal tilsvarende kontrasigneres af transportøren. Samtidig hermed skal kunden reklamere overfor Gobo A/S, og give Gobo A/S adgang til at foretage besigtigelse af varen evt. med en besigtigelsesmand. Kundens manglende iagttagelse af denne bestemmelse medfører bortfald af Gobo A/S’ ansvar overfor kunden for beskadigelse og manko.
Såfremt beskadigelse eller manko ikke er synlig, skal kunden straks reklamere skriftligt overfor Gobo A/S efter, at skaden eller mankoen er eller burde være konstateret og senest indenfor 2 dage efter modtagelsen. Efter udløb af reklamationsfristen bortfalder kundens ret til at opnå erstatning for beskadigelse eller manko. 
 
12. Reklamation og ansvar for mangler.
Kunden har også pligt til at undersøge varen for eventuelle mangler ved modtagelsen, jf. klausul 11. Såfremt kunden i den forbindelse konstaterer, at varen lider af en mangel, er kunden forpligtet til indenfor en frist af 8 dage fra varens levering til kunden at reklamere skriftlig overfor Goba A/S med angivelse af de konstaterede mangler. Efter udløb af reklamationsfristen bortfalder kundens rettighed til at påberåbe sig manglen overfor Gobo A/S. Denne bestemmelse om reklamation gælder ikke forbrugerkøb.
Gobo A/S er ikke ansvarlig for, at varen opfylder kundens behov, medmindre dette er konkret garanteret. Såfremt en vare er behæftet med en væsentlig mangel, der ikke kan afhjælpes, er kunden berettiget til at hæve købet og fordre købesummen tilbagebetalt. Herudover kan kunden ikke rejse krav mod Gobo A/S. Kunden kan således ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Producentens efterfølgende ændring eller opdatering af software, specifikationer o. lign. kan ikke påberåbes af kunden som en mangel. 
 
13. Kataloger, brochurer m.v.
De i kataloger anførte illustrationer, angivelser af mål, angivelser af vægte el.lign. er uden forbindende, og Gobo A/S forbeholder sig ret til ændring i udførelsen eller salg af varen uden forudgående varsel til kunden. De af Gobo A/S fremsendte specifikationer, tilbud, ordrebekræftelser o. lign. må ikke uden Gobo A/S' samtykke kopieres og anvendes overfor tredjemand.
 
14. Returnering af varer.
Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale.
For varer, der modtages retur senere end 5 arbejdsdage efter modtagelsen, opkræves et gebyr på 15% af varens pris.
Lyskilder samt varer der er hjemkøbt, afklippet eller fremstillet specielt på bestilling af kunden tages ikke retur, medmindre kunden kan dokumentere, at de er behæftet med en væsentlig mangel, som ikke kan afhjælpes af Gobo A/S, jf. klausul 12
 
15. Varer til reparation, forarbejdning eller lignende.
Såfremt kunden efter aftale med Gobo A/S indleverer varer til reparation, forarbejdning eller lignede, vil Gobo A/S bære risikoen for hændelige skader på varerne, mens de er i Gobo A/S’ varetægt eller i nogens varetægt for hvem Gobo A/S er ansvarlig.
Ved kundens modtagelse af varerne retur fra Gobo A/S finder bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser klausul 11 og 12 tilsvarende anvendelse. 
 
16. Produktansvar.
Gobo A/S er kun ansvarlig for personskade og tingskade, såfremt det bevises, at fejlen skyldes fejl eller forsømmelse på Gobo A/S’ side. Ansvaret for tingskade begrænses imidlertid økonomisk til kr. 10 mio. Gobo A/S er ikke ansvarlig for tingskade som indtræder, mens materialet er i kundens besiddelse, eller for skade på produkter, der er fremstillet af kunden eller for skade på ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materialet forårsager. Gobo A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Gobo A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som Gobo A/S' ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. Disse begrænsninger i Gobo A/S' ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Gobo A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade som påstås forårsaget af Gobo A/S' varer.
 
17. Lovvalg og værneting.
Enhver tvist mellem parterne i anledning af leverancer omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret og med Københavns byret som aftalt værneting.